تبلیغات
❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀نــــوای عشـــــق❀

❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀نــــوای عشـــــق❀
❀❀❀❀جمعیت احیای انسانی کنگره 60❀❀❀❀ 
به نام قدرت مطلق

آزمون مجازی شماره(4)دوره دوم( سوالات چهارگزینه ای)

منابع: کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر ( از صفحه 120 تا صحفه 240) + سی دی انرژی
لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمائید.......1-چرا در علوم پزشکی در تشخیص وقوع مرگ، اشتباهاتی صورت می گیرد؟

الف) به دلیل اینکه مکانیسم جدا شدن کالبد دوم برای علوم تجربی مشخص نیست.

ب) چون علوم پزشکی مرگ را نیستی و نابودی و فنا می داند.

ج)چون از نظر علوم پزشکی  مرگ انتقال از عالمی به عالم دیگر نیست.

د) همه موارد

2- کدام جمله در مورد مرگ صحیح نمی باشد؟

الف) جدا شدن کالبد دوم از بدن به طور کامل، باعث مرگ می شود.

ب)از کار افتادن قلب، مغز، تنفس، تغییرات مردمک چشم و ... باعث مرگ می شود.

ج)مرگ از نظر قرآن، تحویل گرفتن است.

د) قرآن در مورد مرگ، کلمۀ توفی را به کار برده است.

3-چرا اعتیاد پس از مرگ در انسان باقی می ماند؟


الف) چون اعتیاد جزء خصوصیات فرد شده و از او جدا نمی شود.

ب) چون اعتیاد جزء خصوصیات جسم است .

ج) چون اعتیاد جزء خواسته های نفس انسان است.

د) الف و ج صحیح است.

4- استاد رعد در راه عشق به ------------ مفتخر گردید.

الف) کلاه سرخ       ب) کمان بی انتها         ج) حقیقت            د) محبت

5- با توجه به پیام کنترل نقاط حساس در متن زیر کدام گزینه صحیح است؟


اما اگر شما در ------------ خوب باشید می توانید از خروشان بودن یک رود عظیم ------------- دریافت بدارید.

الف) علم-نتایج خوبی    ب) جسمیت – ذخایر خوبی       ج) اندیشه – ذخایر خوبی     د) هر سه مورد

6- شخص در کلیۀ مراحل سفر، بایستی حداقل چه کارهایی را انجام دهد.


الف) طی کردن مراحل سفر

ب) رسیدگی به کارها و مسئولیت های روزانه و برنامه ریزی آنها

ج) باید به گونه ای عمل شود که وقت و فکر و ذکر ما در موضوع سفر خلاصه گردد.

د) الف و ب صحیح است.

7-در پیام زنباره عجوزه را جوان می بیند، نگهبان مسئلۀ استفاده از مواد مخدر را به چه چیزی تشبیه کرده است؟


الف) دیدن یک جادوگر ماهروی           ب) دیدن یک عجوزه

ج) دخمه ای وحشتناک                      د) دیدن یک باغ زیبا

8- کدام گزینه از نظر مفهوم با بقیه متفاوت است؟

الف) رودهای خروشان و چشمه های جوشان، همه به بحر و اقیانوس می رسند.

ب) جام های خالی و یا نیمه پر، عاقبت پر خواهند شد.

ج) انسان هایی که خواسته های درونی آنها به حد اعلای خود رسیده باشد در نهایت به خواسته های خود خواهند رسید.

د) رودهایی که در مسیر خود به قلوه سنگهای بزرگ برخورد می کنند هرگز به بحر و اقیانوس نخواهند رسید.

9-با توجه به پیام رودهای خروشان و چشمه های جوشان چه کسانی به خواسته های خود نمی رسند؟

الف) کسانی که مشکلات آنها فراوان باشد.                 ب) کسانی که اطلاعات آنها کافی نباشد.

ج) کسانی که مبدأ، مقصد و هدف آنها مشخص نباشد.   د) هر سه مورد

10-« اما اگر شما در اندیشه خوب باشید، می توانید از خروشان بودن یک رود عظیم، ذخایر خوبی دریافت بدارید.» اشاره به چه مواردی دارد؟

الف) کنترل نقاط حساس          ب) بیدار شدن نیروی جنسی باید صرف ساختن جسم گردد.

ج) باید از نیروی جنسی به صورت طبیعی استفاده شود.      د) هر سه مورد

11- همۀ مطالب در درون و برون ماست مانند چه چیزی و با چه خصوصیتی هستند؟


الف) قله های بلند آتشفشان – خروشان                ب) چشمه – جوشان

ج) ذرات جرقه – پر نور                              د) قله های بلند آتشفشان - آرام و بی صدا

12- ذراتی که بوجود آورندۀ جسم ما هستند ذراتی هستند --------- .

الف) کیهانی            ب) الهی            ج) خاکی         د) گزینه الف و ج صحیح است.

13-  همۀ موجودات در طول تکامل، --------- هستند و خود ----------- ندارند.

الف) مسافر – آگاهی                        ب) در حال رشد – آگاهی

ج) در حال تلاش _ امید                     د) مسافر – امید

14- در پیام «هر انسان یک گله دار است» منظور از گله چیست؟

الف) فرمانده                     ب) میلیاردها سلول که جسم ما را ساخته اند.

ج) خانواده                       د) زندگی اجتماعی

15- یک انسان چه وقت به نهایت کمال انسانی خود می رسد؟

الف) با زندگی در جهان های دیگر            ب) با انتقال از این جهان به جهان دیگر

ج)  با رسیدن به دانایی                          د) با رسیدن به فرمان عقل

16- آخرین مراحل آرایش جسم، ----------- و ------------ است.

الف) فرمان فکر – عقل                            ب) نفس مطمئنه – عقل

ج) فرمان فکر – رسیدن به نفس مطمئنه         د) فرمان نفس – تعقل

17-کدام گزینه در مورد نفس صحیح نیست؟

الف) کل خواسته های روحی و جسمی از معقول و غیرمعقول در هر دو حال نفس است.

ب) نفس در جهان های دیگر به آموزش خود ادامه می دهد.

ج) تعیین موجودیتی که در هر صورت، ظاهر و باطن انسان را می نمایاند.

د) نفس فقط کلیۀ خواسته های غیرمعقول جسم و روح را تعیین می نماید.

18- بزرگترین دشمن انسان -------- اوست که در وجود ---------- می باشد.

الف) نفس – خودش                        ب) جهل – ماده

ج) نادانی – خودش                       د) نادانی – شیطان

19-چرا در بعد دیگر به انسانهایی برخواهیم خورد که مثل گرگ گرسنه به جان هم خواهند افتاد؟

الف) به دلیل درک نکردن یکدیگر                       ب) به دلیل عریان بودن اندیشۀ افراد

ج) چون در جهان دیگر انکار غیر ممکن است          د) گزینۀ ب و ج صحیح است.

20- نفس را چگونه می توانیم تربیت نماییم؟

الف)با شناخت و آگاهی                              ب) با گرسنگی

ج) با حذف خواسته های غیر معقول                د) با انجام ندادن کارهای ضد ارزشی

21-در مورد قالب مثالی کدام گزینه ها صحیح نمی باشد؟

الف) قالب مثالی همان است که در خواب آن را مشاهده می کنیم.

ب) قالب مثالی همانی است که پس از مرگ در جهان فیزیکی باقی می ماند.

ج) اگر جسم فیزیکی را از انسان حذف نماییم آنچه می ماند همان قالب مثالی است.

د) روح و عقل و حس و نفس هم جزء اجزای قالب مثالی محسوب می شوند.

22- در شب ماکزیم انرژی کیهانی از حدود ساعت ------------  تا حدود ------------- است و نکتۀ اصلی در اینجاست که تمام عادات و خصوصیات ما به ------------- ما منتقل می شود.

الف) اذان صبح – 12 نیمه شب– نفس              ب) 12 نیمه شب – اذان صبح – کالبد دوم

ج) اذان صبح – 12 نیمه شب – روح               د) 12 نیمه شب – 3 صبح – عقل

23- در مسیر سفر آقای مهندس، فصل تابستان نماد چیست؟


الف) فصل زایش طبیعت                         ب) تکرار نت دو

ج) بارگیری بارانداز های طبیعت                 د) به هم ریختن شهر وجودی

24- در پیام شهر، جهان و جهان ها؛ قابل رویت نبودن سایه در سایه توسط ما مصداق چیست؟

الف) قابل رویت نبودن تمامی کالبدها یا جسم های خود           ب)قابل رویت نبودن خداوند

ج) قابل رویت نبودن عقل و نفس و حس                             د) هیچ کدام

25-قوی ترین نیروی موجود و بازدارنده، چیست؟

الف) رفیق ناباب       ب) خود انسان          ج) وجود ماده             د) هر سه مورد

26- در مقولۀ مصرف مواد مخدر منظور از بالا کشیدن فیتیلۀ چراغ چیست؟

الف) کاری که مواد مخدر انجام می دهد و اثری که روی ساختار جسم می گذارد

ب) انرژی کاذب مواد مخدر

ج) مواد مخدر باعث تسریع در مصرف انرژی های ذخیره شده در بدن انسان می گردد

د) هر سه مورد صحیح است

27- در تصویر شماره 3 کتاب، تپه ها و جاده به ترتیب سمبل چه چیزهایی هستند؟

الف) طولانی بودن راه یا مسیر – اطلاعات ذخیره شده

ب) انسانهایی که از هر گونه آلودگی به دور بوده اند – طولانی بودن مسیر

ج) اطلاعات ذخیره شده – طولانی بودن راه یا مسیر

د) اطلاعات ذخیره شده – حرکت انسانهای آلوده به طرف سلامتی

28-در سفر تدریجی آقای مهندس، فصل پاییز یا برگ ریزان چه حکمی داشت؟

الف) فصل به هم ریختن شهر وجودی      ب) زایش طبیعت

ج) برگ ریزان                                د) فصل برنامه ریزی و انضباط

29- با توجه به پیام آخر خط؛ همه می توانند با ترمز ---------- و ---------- خودروی اعتیاد را متوقف کنند.

الف)عقل – ایمان         ب) عقل – حس         ج) تفکر - تعقل     د) تفکر – حس

30-  انسانهایی که بیان می نمایند که ما می دانیم دلیل بسیار بارزی برای ------------ خویش می آورند.

الف) دانایی                 ب) نادانی                 ج) تفکر                   د) ترس

31-جلودار واقعی کیست؟

الف) عقل               ب) پیامبران              ج) پیامبر درون                 د) خداوند

32- عقل در انسان حکم چه چیزی را دارد و مثل چه چیزی عمل می کند؟

الف) خداوند – میزان       ب) ترازو – پیغمبر      ج) پیغمبر درون – میزان و ترازو       د) پیغمبر درون – خداوند

33-حس ------- و عقل --------- است.( ترتیب مهم است)


الف) مطلب کتاب – نام آن                           ب) نام کتاب – مطلب آن

ج) خبرنگار – فضاپیما                               د) همه موارد صحیح است       

34- یکی از منابع اصلی که اطلاعات را به عقل می رساند، کدام است؟

الف) نفس         ب) خواسته های نفس        ج) روح          د) حس

35- عقل معتاد کاملا سالم است پس چه چیزی اینجا اشکال دارد که باید اصلاح شود؟

الف)نمی تواند جلوی نفس و خواسته های آن را بگیرد.

ب) ارادۀ او ضعیف است.

ج) حس او در اثر بهم ریختن ساختارهای وجودی او فرق می کند.

د) الف و ج صحیح است.

36- کدام گزینه در مورد روح صحیح است؟

الف) روح قابل جمع بستن هست مثل ارواح           ب) روح ویژگی است که به همۀ موجودات داده شده است

ج) روح به حیوان داده نشده است                      د) همۀ گزینه ها نادرست هستند

37- تفاوت انسان با حیوان در چیست؟

الف) روح          ب) نفس         ج) حس           د) عقل

38- در پیام باوری در ناباوری چه موضوعاتی به آقای مهندس نشان می داد که کار تمام است؟

الف) تصویر غسلی که توسط باران در صحرا انجام گرفته بود.

ب) مسئلۀ درخت پوسیده که از بین رفته بود.

ج) برف ها و یخ ها که کاملا آب شده بودند.

د) هر سه مورد صحیح است.

39- پایان سفر مهندس در چه تاریخی بود؟

الف) 76/9/15     ب) 77/9/15         ج) 76/9/5           د) 78/9/15

40- در تصویر غسل در صحرا آب سیاه رنگ که روی شن های صحرا روان هست نشانۀ چیست؟

الف) آلودگی های درون و برون شخص که حتی شن های صحرا حاضر نیستند که آنها را در خود بپذیزند.

ب) آلودگی های درون و برون شخص که در شن های صحرا فرو رفته اند.

ج) آلودگی های محیط که شخص حاضرنیست به آنها نزدیک شود.

د) آبی آلوده که شخص حاضر نیست آن را بنوشد.

(سوالات سی دی انرژی)

1-برخی از درختان در جنگل کج رشد می کنند از روی این مسئله به وجود چه چیزی در درختان پی می بریم؟

الف) حس                 ب) انرژی                ب) زنده بودن                  د) حرکت

2- جایگاه حس کجاست؟

الف) دل                   ب) مغز                     ج) عقل                       د) قلب

3- علت اینکه یک نفرحرفی را می‌زند این حرف باعث دعوا می‌شود، همان حرف را کسی دیگر می‌زند ولی دعوا نمی‌شود چیست؟

الف) بستگی به نوع کلماتی است که به کار می برند.

ب) بستگی به حسی دارد که با آن صحبت می کنند.

ج) بستگی به میزان انرژی آنها دارد.

د) بستگی به حال خوش آنها دارد.

4- برای اینکه حس ما خوب شود باید به مرحله ---------- برسیم و برای اینکه به مرحله ---------- برسیم باید ------------ خوب کار کند.( ترتیب مهم است)


الف) تشخیص – تشخیص – دانایی                      ب) نفس مطمئنه – نفس مطمئنه – خمر

ج) دانایی – دانایی – خمر                               د) دانایی – دانایی - عقلطراح سوالات و تایپ: کمک راهنما همسفر زهره


پاسخ سوالات آزمون مجازی شماره ( 3 ) کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر (صحفه 1 تا 140)


1-کدام گزینه درباره کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر صحیح نیست؟
الف) در این کتاب از قوانین الهی استفاده‌شده است
ب) این کتاب برای همه انسان‌ها قابل استفاده است
 ج) این قوانین برعکس قوانین ریاضی و فیزیک ثابت نیستند
 د) قوانین مطرح شده در کتاب مانند پل‌های بسیار نیرومند برای اندیشه ما هستند

 2- در بین عبارت‌های زیر کدام صحیح نمی‌باشد؟
الف) برای پیدا شدن اولین قدم یک فکر است
ب) در ادامه راهِ تفکر، نیروی القا و احیا و تحرک هم موجود است
ج) روش کنگره روش الگویی است که برای همه قابل استفاده نیست
د) همه‌چیز اول مثل صفحه سفید نقاشی است

 3) روزه گرفتن آقای مهندس چه تفاوتی با روزه شرعی داشت؟

 الف) به‌جز سحر و افطار و آخر شب، به‌هیچ‌عنوان در طول روز مواد مصرف نمی‌کردند
ب) به‌جز سحر و افطار و آخر شب، 2 یا 3 بار هم در طول روز مصرف می‌کردند
 ج) چندین بار در طول روز مواد مصرف می‌کردند اما غذایی نمی‌خوردند
د) هیچ‌کدام

 4- درسی که آقای مهندس از ماه رمضان گرفتند چه بود؟
 الف) به خاطر مسائل شرعی، سختی را تحمل می‌کردند
 ب) نزدیک شدن به خداوند میزان وسوسه را کم می‌کرد
 ج) توانستند مصرف و مقدار مواد را مرتب نمایند و از وضع خودآگاه شوند
 د) گزینه الف و ج

 5- تنها روزنه کوچک نور که در تاریکی‌ها خود را به آقای مهندس رساند چه بود؟

 الف) تنظیم مصرف مواد ایشان   ب) تبدیل 5 وعده به مصرف به 4 وعده در روز    ج) استادان آقای مهندس        د) گزینه الف و ب

 6- در مبحث لنگر کشتی را بکشید به ترتیب این عبارات تمثیل چه چیزهایی می‌باشد؟ (کشتی- افتادن در گیر طوفان - فشار آب - پرنده)
الف) انسان - کالبد فیزیکی- قرار گرفتن سلول‌های جسم در دام مواد مخدر- اثرات مخرب اعتیاد
 ب) کالبد فیزیکی- قرار گرفتن سلول‌های جسم در دام مواد مخدر- اثرات مخرب اعتیاد - انسان
 ج) انسان- کالبد فیزیکی- مشکلات و سختی‌ها- آزادی
 د) هیچگدام

 7- برای رهایی بایستی به ......... متکی باشیم و از ........... استفاده نماییم.

 الف) تفکر، مشورت             ب) سختی‌ها، تفکر              ج) خود، قدرت درون               د) خدا، قدرت درون

 8- چه کسانی موردحمایت «الله» قرار می‌گیرند؟
الف) پرهیزکاران      ب) دانایان           ج) آن‌هایی که اقدام به حل مسائل می‌نمایند           د) گزینه الف و ب

 9- عبارات ناصحیح کدام است؟

 الف) هرچه انسان اراده محکم‌تر داشته باشد زودتر به دام می‌افتد   ب) در دریا کسی غرق می‌شود که شناگر است
 ج) اعتیاد در برابر شخصیت و ارده قوی به زانو در می‌آید                 د) اعتیاد، به آرامی و اندک و اندک جلو می‌آید

 10- درنگی که به درازا می‌انجامد........................
الف) نتایج خوبی در بر خواهد داشت                 ب) باعث رسیدن فرد به دانایی خواهد گردید
 ج) چندان محصول حاصلخیزی نمی‌بخشد          د) باعث تخریب خواهد گردید

 11- منطقه 60 درجه زیر صفر و اتومبیل‌رانی مهندس چه موضوعی است؟
الف) سختی       ب) باز شدن راه درمان          ج) رفتن به سمت جلو         د) گزینه ب و ج

 12- انسان اگر خود جستجو نکند .......................به موضوع واقعی نمی‌رسد.

 الف) باوجود دانایی زیاد                                   ب) با وجود الگوهای بی‌شمار
 ج) اگر با همه کاوشگران ماهر هم‌نشین باشد      د) گزینه الف و ج

 13-تمامی سخنان «استادان» برای من نیست بلکه مورد خطاب.........

 الف)تمامی انسان‌های گرفتار اعتیاد          ب) همه خانواده‌ها و اطرافیان معتادان
ج) همه صاحب‌نظران                                   د) تمامی انسان‌هایی که خواستار ریزش هستند

 14- آلکالوئیدهای تریاک شامل ...... نوع است که از بین آن‌ها...... آلکالوئید مهم به مقدار نسبتاً زیاد در آن یافت می‌شود.

 الف) 30-5                      ب) 25-5                             ج) 25_ 6                          د) 6-25

15- کدام‌یک از نشئگی بیشتر لذت می‌برند؟(کسی که 100 میلی‌گرم مصرف می‌کند یا کسی که 3 میلی‌گرم مصرف می‌کند)

الف) 100 میلی‌گرم          ب) 3 میلی‌گرم            ج) هر دو به یک میزان نشئه می‌شوند        د) هیچ‌کدام لذتی نمی‌برند

 16- در تصویر شماره 2 درخت پوسیده و جوانه‌ها به ترتیب سمبل چه هستند؟

 الف) درون و برون یک انسان آلوده به مواد مخدر – سیستم‌ها یا کارخانه‌های در حال سازندگی
 ب) مواد مخدر- سیستم‌های در حال بازسازی
ج) درون و برون یک انسان آلوده به مواد مخدر- انسان‌هایی که از هرگونه آلودگی به دور بوده اند
د) گزینه الف و ب

 17- آنچه در ........... است به انجام میرسد اما ....... ما در خطوط تقدیر نقش بسیار مهمی دارند که
به آن شکل دیگری می‌دهند.
الف) تقدیر - سرنوشت              ب) فرمان - افکار
 ج) تقدیر - اعمال                     د) فرمان - سرنوشت

 18- انسان مثل ........... نیست بلکه مثل یک رود ........... است.
 الف) آب راکد- جاری       ب) رود- متغیر        ج) آب راکد – زلال         د) آب راکد – پاک    

 19- گذرگاه زندگی به چه چیزی تشبیه شده است؟
 الف) به جاده‌ای بسیار طولانی     ب) به راهی بی‌انتها       ج) الف و ب      د) مثلثی سیاه که گاهی از زوایای آن کشیده می‌شود

 20- انسان‌های فاقد محبت مانند ...................... هستند .

الف) دریاهای خالی از آب    ب) آسمان‌های بی ستاره     ج) بسان ظرف‌هایی هستند تهی یا ظرف‌هایی پر از خالی   د) الف و ج

21- کدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟
 الف) رابطه پدری، مادری، فرزندی و... همه صوری و قراردادی هستند
ب) وقتی باورها بامحبت واقعی عجین شوند معنی محبت را لمس میکنیم
ج) اعتیاد با مرگ هم از بین نمی‌رود
د) دیگرانی که هیچ‌وقت ازنظر محبت حضور نداشته‌اند، ظروف تهی نیستند

 22- واگذار کردن کلیه مسئولیت‌ها به خداوند فقط از طرف چه انسان‌هایی انجام می‌گیرد؟
 الف)  در ناآگاهی غوطه‌ورند     ب) به خدا ایمان کامل دارند         ج) انسان‌هایی که سختی کشیده‌اند      د) گزینه ب و ج

 23- شخصی که اعتیاد دارد، چگونه است؟

الف) زندگی خود را باخته و همه‌چیز را از دست داده                                       ب) عقل ندارد
 ج) دیگر مالک جسم و جان خودش نیست و جسم و روح او شکار اهریمن شده   د) گزینه الف و ب

 24- قانون دوم کتاب چه می‌گوید؟
 الف) با تفکر ساختارها آغاز می‌گردد       ب) در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست بلکه با رفتن و رسیدن آن را کامل می‌نماید
 ج) باید دانست که هیچ موجودی به میزان خود انسان به خویشتن خویش فکر نمی‌کند    د) رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است، یکی یافتن راه و دیگری آنچه برداشت می‌نماییم

 25- مبحث لنگر کشتی را بکشید از کدام‌یک از استادان است؟
الف) عقاب سفید                    ب) سردار                       ج) رعد                        د) لیدی جونز

 26- در اشخاص بزرگ‌سال که قبلا عادت به مصرف تریاک نداشته اند، مصرف چه میزان تریاک اثر کشنده دارد؟

 الف) مصرف 0/5 گرم تریاک       ب) مصرف 2/5 تا 5 گرم تریاک         ج) مصرف 5 تا 10 گرم تریاک      د) مصرف 1 تا 1/5 گرم تریاک

 27- عقل و ایمان و شهامتی که در پرتو تکامل آن‌ها پدید می‌آید ما را از یک ........... به یک ............ تبدیل می‌نماید.

 الف) تخریب‌گر – استاد         ب) درخت فرسوده- ستون           ج) ستون – استاد             د) هیچ‌کدام

28- ایمان مانند امواج نور................
الف) درون انسان‌ها ظاهر می‌گردد      ب) انسان‌ها را هدایت می‌کند     ج) راه را نمایان می‌کند   د) در اعضای جسم و روح فرد می‌رود

29- معنای درمان اعتیاد از دید کنگره 60؟

الف) واگذاشتن و دست برداشتن از اعتیاد                       ب) معالجه شدن و شفا یافتن از اعتیاد
 ج) معالجه بیماری با توجه به فرآیند زمان                        د) الف و ب

 30- آقای مهندس در کتاب 60 درجه چه نقشی دارند و نامشان چیست؟

الف) نگهبان- حسین     ب) نگهبان – مسافر         
 ج) مجری و راوی- نگهبان              د) نگهبان- مجری و راوی

«سوالات سی دی گیرنده»

 1- علت بسیاری از مشکلات، بیماری‌ها و ناکامی‌های بشر چیست؟

الف) اعتیاد                  ب) نادانی              ج) نداشتن علم زندگی                 د) همه موارد

 2- عقل می‌شود مثل ......... و حس می‌شود مثل ......

الف) اسم کتاب – متن کتاب       ب) سوار – سوارکار       ج) نفس – روح          د) متن کتاب – اسم کتاب

 3- به‌وسیله چه چیزی ما ادراک خود را از جهان هستی روز به روز افزایش می‌دهیم؟
الف) عقل                    ب) روح                       ج) نفس                            د) حس

4- زمانی که الهام از منبعی غیر الهی باشد به آن ............ میگویند.

 الف) وحی               ب) القا                    ج) حس                     د) هوای نفسانی

5-حروف مقطعه چه حکمی در سوره های قرآن دارند؟
 الف) به عنوان رمز                                                                        ب) برای درست درآمدن مضرب 19
  ج) اینها نگهبانانی هستند که دخل و تصرفی در سوره صورت نگیرد       د) الف و بمنابع آزمون شماره (5): کتاب عبور از منطقه 60 درجه ( صحفه  240 تا آخر کتاب )+سی دی چرخش
تایپ: همسفر سحر
منبع: وبلاگ همسفران شیخ بهاییطبقه بندی: آزمون مجازی،
[ شنبه 26 اسفند 1396 ] [ 10:53 ب.ظ ] [ همسفر سحر ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ


خداوندا؛ ما در پی هم روان شده‌ایم تا بدانیم آنچه نمی‌دانیم، از هستی و نیستی، خداوندا؛ تاریکی‌ها را تجربه نموده‌ایم، ما را با روشنایی‌ها آشنا گردان تا به فرمان عقل نزدیک شویم و به مکانی برسیم که از آنجا انشعاب یافته‌ایم.

همسفر، اینجا کنگره 60، مکانی که اگر خواستار آموزش، شناخت خود، رهایی و یافتن راه باشی، آن را خواهی یافت؛

پس بال پروازی باش تا هم پرواز را بیاموزی، هم اوج گرفتن را در بیکرانه آسمان و در نهایت عشق را ...

از عشق چه بگویم که عشق؛ به ظاهر سوختن است، اما نه برای خاکستر شدن؛ بلکه برای تبدیل شدن به نور، برای رسیدن، برای فهمیدن، برای زیستن و برای عشق ورزیدن ...

امواج عشق در همه جا موج میزند، کافی است دستت را دراز کنی؛ اگر دستت خالی از کینه، نفرت، حسا دت و انتقام جویی باشد، عشق در دستان تو قرار دارد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :