تبلیغات
❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀

❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀
❀❀❀❀جمعیت احیای انسانی کنگره 60❀❀❀❀ نــــوای عشـــــق❀  
قالب وبلاگ
به نام قدرت مطلق

آزمون مجازی شماره (2)دوره دوم( سوالات چهارگزینه ای)

منابع: جزوه جهانبینی (2) + سی دی موج و ذره
لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمائید.......
1- چرا ما در  زندگی مدام خطا میکنیم و برای خود و سایرین مشکل درست میکنیم؟


الف)نداشتن تفکر سالم   ب) عدم رشد مثلث دانایی     ج)ندانستن قوانین زندگی      د) رشد نیروهای بازدارنده

2- در جهان بینی ما به دنبال فراگیری ......... هستیم.
الف) دانایی   ب) قوانین زندگی     ج)رسیدن به تعالی     د) همه موارد

3- هدف اصلی نیروهای بازدارنده چیست؟  الف) توقف فرایند دانایی    ب) توقف تجربه    ج) توقف آموزش       د) گزینه ب و ج

4- چرا نیروهای بازدارنده بیشتر و اصولا دانایی موثر را هدف قرار میدهند؟


الف) زیرا برای آنها عدم تشخیص مهم تر است    ب) چون برای آنها مهمتر، عدم توانایی در انجام عمل سالم است  

  ج)چون به دانایی مربوط میشود          د) هیچکدام

5- نیروهای بازدارنده بر روی سه ضلع مثلث دانایی(  آموزش،
تفکر، تجربه ) به ترتیب کدامند؟

الف) ترس، منیت، ناامیدی    ب) ناامیدی، منیت، ترس     ج) منیت، ترس، ناامیدی      د) ترس، ناامیدی، منیت

6- در مورد حس ناامیدی کدام گزینه صحیح نمیباشد؟


الف) ناامیدی ما را از تجربه محروم میکند    ب) ناامیدی یک انفرادی نامرئی میباشد

ج) ناامیدی گاهاً بدون غم و اندوه هم ایجاد میشود      د) ناامیدی اثر غم و اندوه خارج از تحمل است

7- ........ تفکر را میخورد و تفکر خورده شده مانند ....... است.


الف) منیت، غذای فاسد   ب) ناامیدی، غذای فاسد     ج) نیروی بازدارنده، سم       د) ترس، غذای فاسد

8- یکی از ابزارهای ذرات ناخالصی که اجازه نمیدهد ضلع تفکر رشد کند، چیست و کدام حس فرایند تجربه را متوقف میکند؟ 
الف) ناامیدی، ترس    ب) ترس، منیت    ج) ترس، ناامیدی     د) منیت، ناامیدی

9-نشانه منیت چیست؟


الف) جایگاه خود را بالاتر از آنچه هست تصور میکنیم      ب) در زمینه هایی دچار خودبرتربینی میشویم

ج) توانایی های ما بر علیه ما و به ضرر ما به کار میروند    د) قدرت یادگیری را از دست میدهیم و آموزش ناپذیر میشویم

10-منیت به چند صورت عمل مینماید و کدام صورت در بین قشر علم و هنر شیوع بیشتری دارد؟


الف) زمینه ای و کلی، زمینه ای     ب) زمینه ای و کلی، کلی    ج) کلی، زمینه ای      د) زمینه ای، کلی

11- ابزارهایی که در اختیار نیروهای بازد
ارنده به جهت ممانعت از رشد دانایی میباشند، کدامند؟

الف) تصاویر    ب) اصوات    ج) ترس، ناامیدی، منیت     د) گزینه الف و ب

12- منشا ترس چیست؟    الف) خشم     ب) تفکرات منفی   ج) تاریکی      د) ناشناخته ها

13- برای عبور نمودن از ترس لازم و ضروری است که چه کاری انجام دهیم؟


الف) از روبرو شدن با آن بپرهیزیم    ب) با آن روبرو شویم    ج) آن را فراموش کنیم    د) گزینه الف و ج

14-کدامیک محصولات ناامیدی هستند؟


الف) بی حسی، بی انگیزه بودن، پرخوری     ب) لجاجت، یکدندگی، انزوا    ج) افسردگی، خواب سنگین و نامتعادل  د) همه موارد

15-میزان مقاومت در تغییرات مثبت به ....... ما و در تغییرات منفی به ....... ما بستگی دارد.

الف) ترس، شجاعت    ب) جهالت، دانایی   ج) دانایی، جهالت    د) کفر، ایمان

16- ذراتی که دارای خواسته و حس مشترک هستند و به سمت یکدیگر جذب میشوند و یکدیگر را میربایند، اشاره به کدام گزینه ها دارد؟

الف) قوانین حاکم بین ذرات نفس       ب) در جهان هر چیز، چیزی جذب کرد، سرد، سردی کشید و  گرم، گرم

ج)آب میگردد و گودال را پیدا میکند       د) همه موارد

17- خواسته های ذرات نفس برای شکفته شدن به چه چیز نیاز دارند؟


الف) حس مناسب ب)   حس مشترک   ج) بستر مناسب    د) ساختار مناسب

18- بزرگترین مسائل و موانع ما در سفر دوم چیست و منشا آن چیست؟


الف) نیروهای بازدارنده، ذرات ناخالصی نفس    ب) حسهای منفی، نفس گرسنه و ذرات ناخالصی نفس و عدم رشد دانایی و خواسته درونی                   ج) ناامیدی، نفس گرسنه         د) ناامیدی، عدم تعادل

19-دو هدف اصلی ساختارها چیست؟
    
 الف) حفظ و بقای خود      ب) عمل کردن به صورت شبکه ای      ج) رشد و توسعه          د) گزینه الف و ج

20- ساختارهای بیرونی دارای ذخایر ........ هستند ولی ذخایر درونی را ........ میگوییم.
 الف) ثروت، انرژی     ب) مالی، انرژی       ج) انرژی، ثروت      د) انرژی، مالی

21- برای انجام هر کار، ابتدا به یک ...... نیازمندیم.
      الف) تفکر      ب) حرکت      ج) حس       د) انرژی

22- مفهوم اصل بقای انرژی چیست؟
الف) انرژی هیچ گاه از بین نمیرود و تنها از صورتی به صورت دیگر تبدیل میشود
ب) انرژی باعث بقاست       ج) انرژی در تمام موجودات هستی هست         د) گزینه ب و ج

23- احساسی که به خود و هستی داریم، به.......... بستگی دارد.
الف) به اطرافیان ما     ب) به حس ما    ج) به میزان ارتعاشات پایین یا بالای ما     د) به سطح انرژی ما

24- چه چیزی باعث تقویت یا تضعیف حس میگردد؟ 
  الف) تفکر   ب) القا و الهام       ج) انرژی     د) نور، صوت

25- کدام گزینه در مورد انرژی صحیح نمیباشد؟


الف) کیفیت انرژی، عمق را شامل نمیشود   ب) هر چقدر کیفیت انرژی ما بالاتر باشد، احساسات لطیفتری از هستی را درک مینماییم     ج) انرژی باعث تقویت و تضعیف حس میگردد        د) سطح انرژی به به دو پارامتر کیفیت و کمیت بستگی دارد

26- به چه شرطی انتقال انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر باعث پدید آمدن حس میشود؟


الف) سطح انرژی بالا باشد                         ب) سطح انرژی یک نقطه بالاتر باشد

ج) دو نقطه دارای ساختارهایی باشند که بتوانند آن را حس کنند     د)گزینه الف و ب

27- در مثال استخر اگر آب استخر را انرژی در نظر بگیریم، زلالی یا آلودگی آب، .......انرژی میباشد و مقدار و حجم آب استخر، ....... انرژی را نشان میدهد.  الف) کمیت، کیفیت      ب) کیفیت، کمیت     ج) ظرفیت، سطح     د) هیچکدام

28- حالت بسته بودن حس به چه وضعیتی گفته میشود؟


الف) وضعیتی که قادر به تفکر نباشیم      ب) وضعیتی که قادر نیستیم برخی پیام ها و امواج را ارسال کنیم

ج) وضعیتی که افسرده هستیم               د) وضعیتی که قادر نیستیم برخی پیام ها و امواج را حس نماییم.

29- بسته بودن حس به کدامیک از علتهای زیر مربوط میشود؟

الف) پایین بودن سطح انرژی و نبودن ساختار به خصوصی در درون ما   ب) نداشتن خواسته

ج)اختلالات روانی               د) هیچکدام

30- در چه صورت حس طبق فرمان بسته میشود؟


الف) اگر حسی پالایش نیافته باشد    ب) اگر بیداری حسی، در تعادل و تکامل ما نقش مخربی داشته باشد

ج) وقتی حس منفی باشد                د) گزینه الف و ج

31- در کدام حالتهای انرژی، لذت ایجاد میشود؟

الف) از دست دادن انرژی    ب) به دست آوردن انرژی      ج) تغییر انرژی از یک صورت به صورت دیگر      د) همه موارد

32- لذت خود یک ........ است.    الف) انرژی     ب) موج      ج) نیرو       د) حس

33- در چند نقطه از بدن ما مراکز انرژی وجو
د دارد و کدام یک از چاکراها یک ورودی دارند؟

الف) – 10 نقطه، تحتانی و تاج      ب) 7 نقطه، تحتانی و تاج    ج) 8 نقطه، قلب و تاج      د) 7نقطه، قلب و تاج

34- اسامی چاکراها به ترتیب از پایین به بالا کدامند؟


الف) تحتانی، جنسی، خورشیدی، گلو، قلب، تاج، چشم سوم     ب) تحتانی، جنسی، خورشیدی، قلب، گلو، تاج، چشم سوم ج)تحتانی، جنسی، خورشیدی، قلب، ، گلو، چشم سوم، تاج       د) جنسی، تحتانی، خورشیدی، قلب، گلو، چشم سوم، تاج

35- آسیب دیدگی چاکرا که در هاله تابان انسان قابل رویت است باعث .................. میشود.

الف) بیماری های گوناگون      ب)اختلال در درک و احساس      ج) حس خراب در انسان       د) فوران انرژی در ما

36-کدامیک از گزینه ها در مورد معادله عملکرد صحیح است؟


الف) انرژی به دست آمده  یا از دست رفته  مساوی است با حس ضرب در مسیر حرکت      ب) مسیر حرکت مساوی است با حس ج) حس ضرب در انرژی به دست آمده                د)همه موارد

37- منشا ساختارهای جهان بیرون که دارای درآمد مالی و ذخایر مالی هستند، چیست؟

الف انرژی                ب) پول                ج) قدرت                     د) گزینه الف و ب

38- چه چیزی باعث میشود که از روبرو شدن با خیلی از مسائل و تفکر، پیرامون بسیاری از اموری که با آن سر و کار داریم، سرباز زده یا فرار نماییم؟  
  الف) ترس      ب) منیت       ج) نا امیدی               د) بی لیاقتی

39- نا امیدی چه هنگامی بروز میکند؟

الف) وقتی خواسته ای نداریم     ب) وقتی خواسته ای داریم ولی توان رسیدن به خواسته را در خود نمیبینیم و نمیابیم

ج) وقتی رسیدن به خواسته را محال میدانیم               د) همه موارد


40- هر قدر ........ افزایش یابد، به همان نسبت به سطوح بالاتری از انرژی دست میابیم و ارتعاشات بالاتری را جذب و دریافت مینماییم. الف) ظرفیت ما              ب) عشق ما                ج) حس ما                   د) امید ما

 41-دقیقترین تعریفی که از مرگ میتوان داشت، چیست؟


الف) ایست قلبی            ب) قطع تنفس          ج) تغییر شکل مردمک چشم            د) محو شدن هاله تابان اطراف بدن

(سوالات سی دی موج و ذره)

1-جمع خاصیت موجی و ذره ای در هستی منجر به چه میشود؟
الف) موجودیت و استقلال هر ذره     ب)تبادل و ارتباط بین ذرات هستی    ج)هستی با تعادل به حرکت خود ادامه دهد    د) هیچکدام

2-زمانی که فردی میگوید من خیلی تنها هستم و زمانی که فردی میگوید میخواهم تنها باشم، به ترتیب کدام یک از خاصیتها ضعیف شده اند؟
الف) موجی، ذره ای   ب) موجی، موجی   ج) ذره ای ، موجی   د) ذره ای، ذره ای

3- چرا در جلسات کنگره، هنگام مشارکت نباید از ضمیر «ما» استفاده کنیم؟
 
الف)زیرا در این صورت خاصیت ذره ای درست میشود                ب) چون خاصیت ذره ای درست نمیشود و میشود خاصیت موجی     ج) زیرا انرژی دریافت نمیکند                                                 د) گزینه الف و ج


طراح سوالات: کمک راهنما، همسفر فهیمه

« پاسخ سوالات آزمون مجازی چهارگزینه ای شماره (1) جزوه جهانبینی 1 »

1- کدام یک تعریف جهان بینی است؟
 الف- نگاه ما به جهان هستی از نظر معنوی       
ب- مطالعه در صور پنهان انسان
ج- نگاه ما به جهان هستی از نظر مادی        
 د- آنچه که ما نسبت به کل هستی برداشت، ادراک، احساس و دریافت میکنیم.                               

2- جهان بینی درون شامل .....
الف- ادراک و احساس ما نسبت به خودمان            ب- ادراک و احساس ما نسبت به کل هستی
ج- ادراک و احساس ما نسبت به خودمان و کسانی که با آنها درارتباط هستیم             د- الف و ب
 
3-مولفه های درمان اعتیاد کدام است؟

الف- عشق، عقل و ایمان                           
ب- جسم، روان، جهان بینی
ج- معرفت، عدالت، عمل صالح                          
د- تفکر، تجربه، آموزش
 
4- برای درمان اعتیاد لازم است که روی سه مولفه درمان چگونه عمل کنیم؟

الف- به دلیل اهمیت بالای جهان بینی بیشتر باید روی جهان بینی کار شود.
ب- روان یعنی خلق و خو پس برای داشتن ارتباط بهتر با دیگران باید روی روان بیشتر کار شود.
ج- هر سه  مولفه همزمان و با هم باید رشد کنند تا به تعادل برسند.
د- برای داشتن روان سالم باید در داشتن جسمی سالم تلاش کنیم.

5- در کنگره چند سفر مطرح شده و کدام یک بین مسافر و همسفر مشترک است؟
الف- 3سفر- سفر دوم                         ب- 4سفر- سفر دوم              
ج- 3سفر- سفراول                             د- 4 سفر- سفر دوم

 6- مفهوم سفر در کنگره چیست؟

الف- حرکت از یک مبدا معلوم به یک مقصد مجهول
 ب- حرکت به سمت مقصد معلوم
 ج- حرکت از یک مبدا معلوم به یک مقصد معلوم 
 د- حرکت از مبدا معلوم به سمت مقصد مجهول

7- با روشن شدن صورت مسئله اعتیاد توسط مهندس در واقع ..... سفر تعیین شد.

الف- مقصد                                                        ب- مبدأ
ج- اینکه بدانیم کجا هستیم، چقدر تخریب داریم و در چه زمینه هایی تخریب داریم     د- ب و ج    

8- جهان بینی درون به ما کمک می کند.......

الف- راه و مسیر حرکت را پیدا کنیم و در رسیدن به مقصد به ما کمک می کند.
ب- جایگاه فعلی خویش و با مبدا خود را در کائنات پیدا کنیم.
ج- هستی را بهتر بشناسیم                                  د- الف و ج        
       
9- کدام گزینه در مورد دید کلی  صحیح است؟

الف- شناخت صور آشکار و پنهان به کمک مدل های ارائه شده و ارتباط آنها با هم
ب- شناخت کامل صور پنهان
 ج- شناخت کامل صور آشکار  
 د- به تعادل رسیدن مثلث درمان        
   
10- مواد اولیه جهان بینی کدام است؟  الف- صور پنهان          ب- صور آشکار       ج- تفکر           د- خواست
 
11- جهان بینی به کدامیک از علوم زیر شبیه می باشد؟ 
   الف-فلسفه    ب- طب     ج- شیمی     د- نجوم
      
12- خواسته های ما از کدام قسمت صادر می شود؟  الف- حس      ب- روح        ج- عقل        د- نفس
    
13- مراحل نفس بر چه اساسی تعیین می شود؟
الف- براساس تنوع ذرات تشکیل دهنده نفس و ماهیت آنها   
ب- نوع جهان بینی                        ج-طرز تفکر                 د- هرسه مورد       
      
14- آیه ( اولئک کالانعام بل هم اضل) به چه مرحله ای از نفس اشاره دارد؟
الف- لوامه     ب- مطمئنه     ج-اماره     د- الف و ج   
  
15-در مورد نفس لوامه کدام گزینه نادرست است؟
الف- لوامه به معنی سرزنش کننده
 ب - در این مرحله شخص به مرحله تشخیص قدم نهاده
ج- خواسته های نامعقول در نفس لوامه وجود ندارد
د- شخص با پالایش ها مدام به قدرت تشخیص بالا می رسد
  
16- استاد و مربی چه چیزهایی را به ما می توانند آموزش دهند؟

الف- چیزهایی که خواسته اش در ما موجود باشد    
ب- هرآنچه که خود تجربه کرده است
ج- پدید آوردن خواسته ها در ما                        د- هرسه مورد    
     
17- پاسخ به خواسته های نفس و اجرای آنها در اخیار کدام است؟
الف- نفس    ب- عقل    ج- روح        د- آرشیو   
    
18- چرا جایگاه عقل در مغز نیست؟
الف- زیرا انسان در حین مرگ توفی می شود یعنی به صورت تمام و کمال دریافت می شود.
ب- زیرا مغز جزء صور آشکار است.
ج- زیرا اگر جایگاه عقل در مغز بود با مرگ چیزی از ما باقی نمیماند.
د- هرسه مورد   
 
19- مراحل شکل گیری دانایی که  در زندگی هم به همین طریق اتفاق می افتد، به ترتیب کدام است؟

الف- تفکر، تجربه، آموزش          ب- آموزش، تجربه،تفکر
ج- آموزش،تفکر،تجربه               د- تجربه،تفکر، آموزش
        
20- کدام گزینه در مورد دانایی درست است؟

الف- تشخیص ماهیت خواسته ها در هر شکل و لباسی
ب- هرچه دانایی بیشتر باشد کار عقل راحت تر است
ج- بدون افزایش دانایی هرگونه تغییری در درون ناپایدار بی فایده است
د- هر سه مورد  
      
21- تفکر چیست؟
الف- حرکتی از مجهول به معلوم                       ب- از یک مبدا به مبدا دیگر
ج- عملی توسط عقل صورت می گیرد                 د- هر سه مورد    
         

22- چه چیز در تجربه نقش اصلی را دارد؟   الف- حس             ب- عقل        ج- تفکر                د- آموزش   
       
23- در دانایی موثر چه مطلبی فوق العاده مهم است؟
الف- تشخیص درستی و نادرستی موضوعات
 ب- رشد بیشتر ضلع تفکر در مثلث دانایی
ج- قدرت به اجرا درآوردن و عمل کردن   
 د- مثلث دانایی موثر مختلف الاضلاع باشد        
      
24-بزرگترین مانع در برابر نفس اماره چیست؟ الف- دانایی موثر     ب- دانایی    ج- عقل                د- حس    
        
25- هدف اصلی همه ی نیرو های باز دارنده کدام است؟
الف- افزایش دانایی موثر
 ب- غلبه بر نیروی عقل
ج- تغییر شکل خواسته های نا معقول       
 د- عدم رشد دانایی    
      
26- کدام یک از مراتب دانایی جزء  اطلاعات عمومی محسوب می شود؟

الف- عین الیقین              ب- علم الیقین              ج- حق الیقین              د- دانایی موثر
 
27- انسان شامل چند بخش است؟ الف- صورآشکار       ب- صور پنهان            ج- صور آشکار و پنهان          د- جسم و روح    
     
28- نشانه نفس چیست؟ الف- آگاهی        ب- ناشناخته ها           ج- دانایی           د- خواسته          
       
29- خواسته همانند چیست؟ الف- دانه یا هسته گیاه        ب- بستر مناسب          ج- کود مناسب                 د- آبیاری گیاه   
         
30- منشاء حرکت و تحرک در انسان کدام است؟ الف- عقل          ب- تفکر                   ج- حس                    د- نفس     

31- تعریف دانایی چیست؟

الف- قدرت تشخیص ماهیت عقل در هر لباس و هر شکلی
ب- قدرت تشخیص ماهیت حس ها در هر لباس و هر شکلی
ج- قدرت تشخیص ماهیت خواسته ها در هر لباس و هر شکلی
د-قدرت تشخیص ماهیت ذهن ها در هر لباس و هر شکلی   
       
32- تفکر توسط چه قسمتی از صور پنهان صورت می گیرد؟  الف- نفس        ب- عقل       ج- حس        د- آرشیو     
        
33- تفاوت بین دانایی و دانایی موثر چیست؟

الف) در قدرت عمل     ب) در قدرت تشخیص     ج) در قدرت تفکر       د) هرسه مورد
      
34- مراتب دانایی را به ترتیب نام ببرید:
الف ) علم الیقین    عین الیقین      حق الیقین
ب) علم الیقین        حق الیقین     عین الیقین
ج)عین الیقین        علم الیقین       حق الیقین
د) عین الیقین        حق الیقین         علم الیقین   
        
35- تجریبات دیگران چگونه در اختیار ما قرار می گیرد؟
الف ) در قالب تفکر     ب) در قالب تجربه      ج) در قالب آموزش     د) هر سه  
          
36- جمله آن کس که  دو روزش یکسان باشد متضرر شده است از کیست ؟
الف) مهندس دژاکام     ب)حضرت محمد      ج)حضرت علی (ع)               د) هیچکدام          
      
 37- برای به تعادل رسیدن جهان بینی چه مدت وقت لازم است؟

الف) 11ماه                   ب)نا محدود          ج) غیرقابل پیش بینی       د)8ماه  
   
 38- در مقوله جهان بینی  با چه مفاهیمی سرکار داریم ؟

الف) مبدا و مقصد، مسیر حرکت           ب) جسم روان جهان بینی
ج) جهان بینی درون و بیرون                 د)سفر اول و دوم 
       
39- در کدام مرحله از نفس انسان دست به اعمالی می زند که درستی و نادرستی آن برایش قابل تشخیص نیست؟
الف) لوامه                    ب)اماره               ج) مطمئنه                  د) گزینه الف و ج 
        

 40- حس معادل چیست؟    الف) عقل     ب) پول         ج ) نیرو           د)عشق 

         
 41- تمایل یا عدم تمایل ما برای انجام کارها، برقراری ارتباط، با.............ارتباط نزدیک و عمیقی دارد.
الف) عقل     ب) حس    ج)دانایی        د)جهان بینی   
       
 42- انفجار سلولی چگونه در انسان پدیدار می شود ؟
الف) توقف دانایی         ب) رشد نا متعادل مثلث درمان     ج) رسیدن به دانایی موثر
د) قوی شدن حس در انسان بدون اینکه ظرفیت لازم در آنها به وجود آمده باشد.
       
43- عقل در تکامل مانند ماشین تابع.........است و ..........اولین شروع بکارگیری قوه عقل است.

الف) خود-نفس       ب)حس-خواسته                ج) خود –حس         د)حس -حرکت      

(پاسخ سوالات سی دی تشخیص)

1-هدف غائی از دنبال کردن درسها و بحثهای جهانبینی چیست؟
الف)رسیدن به قله رفیع انسانیت
ب)رسیدن به رهایی
ج) عالم شدن
د)چگونه زیستن

2)هیچ چیز در دنیا نیست مگر در ...... باشد.     الف) خواب     ب)حس    ج)اندیشه      د) الف و ب

3- علت پوکی استخوان در افراد مختلف چیست؟
الف)عدم استفاده از چربی های حیوانی
ب)عدم استفاده از فسفر
ج) کمبود آفتاب
د)همه موارد

4- انسان زمانی تشخیص نمیدهد که............ نداشته باشد.
الف)عشق         ب) معیار           ج)امید        د) تفکر مثبت

5-زمانی که انسان به فرمان عقل و مرحله شو، شود رسیدخمیر مایه ای که همه چیز توسط آن ساخته میشود، چیست؟   
الف) محبت     ب) حس         ج)تفکر و تعقل        د)همه مواردمنابع آزمون هفته آینده، شماره (3):کتاب عبور از منطقه 60 درجه ( صحفه 1 تا 120)+سی دی
گیرنده

تایپ: همسفر سحر
منبع: وبلاگ نمایندگی همسفران شیخ بهایی

[ پنجشنبه 10 اسفند 1396 ] [ 10:16 ق.ظ ] [ همسفر سحر ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ


خداوندا؛ ما در پی هم روان شده‌ایم تا بدانیم آنچه نمی‌دانیم، از هستی و نیستی، خداوندا؛ تاریکی‌ها را تجربه نموده‌ایم، ما را با روشنایی‌ها آشنا گردان تا به فرمان عقل نزدیک شویم و به مکانی برسیم که از آنجا انشعاب یافته‌ایم.

همسفر، اینجا کنگره 60، مکانی که اگر خواستار آموزش، شناخت خود، رهایی و یافتن راه باشی، آن را خواهی یافت؛

پس بال پروازی باش تا هم پرواز را بیاموزی، هم اوج گرفتن را در بیکرانه آسمان و در نهایت عشق را ...

از عشق چه بگویم که عشق؛ به ظاهر سوختن است، اما نه برای خاکستر شدن؛ بلکه برای تبدیل شدن به نور، برای رسیدن، برای فهمیدن، برای زیستن و برای عشق ورزیدن ...

امواج عشق در همه جا موج میزند، کافی است دستت را دراز کنی؛ اگر دستت خالی از کینه، نفرت، حسا دت و انتقام جویی باشد، عشق در دستان تو قرار دارد.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب