تبلیغات
❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀

❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀
❀❀❀❀جمعیت احیای انسانی کنگره 60❀❀❀❀ نــــوای عشـــــق❀  
قالب وبلاگ
 به نام قدرت مطلق الله

آزمون مجازی شماره (1) دوره دوم ( سوالات چهارگزینه ای)

منابع: جزوه جهانبینی(1)+ سی دی تشخیص

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمائید....


1- کدام یک تعریف جهان بینی است؟ 

 الف- نگاه ما به جهان هستی از نظر معنوی       

 ب- مطالعه در صور پنهان انسان

ج- نگاه ما به جهان هستی از نظر مادی        

 د- آنچه که ما نسبت به کل هستی برداشت، ادراک، احساس و دریافت میکنیم.                               


2- جهان بینی درون شامل .....

الف- ادراک و احساس ما نسبت به خودمان            ب- ادراک و احساس ما نسبت به کل هستی

ج- ادراک و احساس ما نسبت به خودمان و کسانی که با آنها درارتباط هستیم             د- الف و ب

  
3-مولفه های درمان اعتیاد کدام است؟

الف- عشق، عقل و ایمان                            

 ب- جسم، روان، جهان بینی

ج- معرفت، عدالت، عمل صالح                           

د- تفکر، تجربه، آموزش

   
4- برای درمان اعتیاد لازم است که روی سه مولفه درمان چگونه عمل کنیم؟

الف- به دلیل اهمیت بالای جهان بینی بیشتر باید روی جهان بینی کار شود.

ب- روان یعنی خلق و خو پس برای داشتن ارتباط بهتر با دیگران باید روی روان بیشتر کار شود.

ج- هر سه  مولفه همزمان و با هم باید رشد کنند تا به تعادل برسند.

د- برای داشتن روان سالم باید در داشتن جسمی سالم تلاش کنیم.

      
 5- در کنگره چند سفر مطرح شده و کدام یک بین مسافر و همسفر مشترک است؟

الف- 3سفر- سفر دوم                         ب- 4سفر- سفر دوم               

ج- 3سفر- سفراول                             د- 4 سفر- سفر دوم


 6- مفهوم سفر در کنگره چیست؟

الف- حرکت از یک مبدا معلوم به یک مقصد مجهول 

 ب- حرکت به سمت مقصد معلوم

ج- حرکت از یک مبدا معلوم به یک مقصد معلوم  

 د- حرکت از مبدا معلوم به سمت مقصد مجهول

 
7- با روشن شدن صورت مسئله اعتیاد توسط مهندس در واقع ..... سفر تعیین شد.

الف- مقصد                                                        ب- مبدأ

ج- اینکه بدانیم کجا هستیم، چقدر تخریب داریم و در چه زمینه هایی تخریب داریم     د- ب و ج     

           
8- جهان بینی درون به ما کمک می کند.......

الف- راه و مسیر حرکت را پیدا کنیم و در رسیدن به مقصد به ما کمک می کند.

ب- جایگاه فعلی خویش و با مبدا خود را در کائنات پیدا کنیم.

ج- هستی را بهتر بشناسیم                                  د- الف و ج         

           
9- کدام گزینه در مورد دید کلی  صحیح است؟

الف- شناخت صور آشکار و پنهان به کمک مدل های ارائه شده و ارتباط آنها با هم

ب- شناخت کامل صور پنهان

 ج- شناخت کامل صور آشکار   

 د- به تعادل رسیدن مثلث درمان         

        
10- مواد اولیه جهان بینی کدام است؟

الف- صور پنهان          ب- صور آشکار       ج- تفکر           د- خواست

     
11- جهان بینی به کدامیک از علوم زیر شبیه می باشد؟

الف-فلسفه    ب- طب     ج- شیمی     د- نجوم

        
12- خواسته های ما از کدام قسمت صادر می شود؟

الف- حس      ب- روح        ج- عقل        د- نفس

        
13- مراحل نفس بر چه اساسی تعیین می شود؟

الف- براساس تنوع ذرات تشکیل دهنده نفس و ماهیت آنها    

ب- نوع جهان بینی                        ج-طرز تفکر                 د- هرسه مورد        

        
14- آیه ( اولئک کالانعام بل هم اضل) به چه مرحله ای از نفس اشاره دارد؟

الف- لوامه     ب- مطمئنه     ج-اماره     د- الف و ج    

     
15-در مورد نفس لوامه کدام گزینه نادرست است؟

الف- لوامه به معنی سرزنش کننده

 ب - در این مرحله شخص به مرحله تشخیص قدم نهاده

ج- خواسته های نامعقول در نفس لوامه وجود ندارد

د- شخص با پالایش ها مدام به قدرت تشخیص بالا می رسد

         
16- استاد و مربی چه چیزهایی را به ما می توانند آموزش دهند؟

الف- چیزهایی که خواسته اش در ما موجود باشد     

 ب- هرآنچه که خود تجربه کرده است

ج- پدید آوردن خواسته ها در ما                        د- هرسه مورد     

        
17- پاسخ به خواسته های نفس و اجرای آنها در اخیار کدام است؟

الف- نفس    ب- عقل    ج- روح        د- آرشیو    

      
18- چرا جایگاه عقل در مغز نیست؟

الف- زیرا انسان در حین مرگ توفی می شود یعنی به صورت تمام و کمال دریافت می شود.

ب- زیرا مغز جزء صور آشکار است.

ج- زیرا اگر جایگاه هقل در مغز بود با مرگ چیزی از ما باقی نمیماند. 

د- هرسه مورد    

      
19- مراحل شکل گیری دانایی که  در زندگی هم به همین طریق اتفاق می افتد، به ترتیب کدام است؟

الف- تفکر، تجربه، آموزش          ب- آموزش، تجربه،تفکر

ج- آموزش،تفکر،تجربه          د- تجربه،تفکر، آموزش
         
20- کدام گزینه در مورد دانایی درست است؟

الف- تشخیص ماهیت خواسته ها در هر شکل و لباسی

ب- هرچه دانایی بیشتر باشد کار عقل راحت تر است

ج- بدون افزایش دانایی هرگونه تغییری در درون ناپایدار بی فایده است

د- هر سه مورد   

          
21- تفکر چیست؟

الف- حرکتی از مجهول به معلوم                       ب- از یک مبدا به مبدا دیگر

ج- عملی توسط عقل صورت می گیرد                 د- هر سه مورد     

            
22- چه چیز در تجربه نقش اصلی را دارد؟

الف- حس             ب- عقل        

  ج- تفکر                د- آموزش    

          
23- در دانایی  موثر چه مطلبی فوق العاده مهم است؟

الف- تشخیص درستی و نادرستی موضوعات
   
 ب- رشد بیشتر ضلع تفکر در مثلث دانایی

ج- قدرت به اجرا درآوردن و عمل کردن    

 د- مثلث دانایی موثر مختلف الاضلاع باشد         

          
24-بزرگترین مانع در برابر نفس اماره چیست؟

الف- دانایی موثر     ب- دانایی  

   ج- عقل                د- حس     

          
25- هدف اصلی همه ی نیرو های باز دارنده کدام است؟

الف- افزایش دانایی موثر 

 ب- غلبه بر نیروی عقل

ج- تغییر شکل خواسته های نا معقول        

 د- عدم رشد دانایی     

        
26- کدام یک از مراتب دانایی جزء  اطلاعات عمومی محسوب می شود؟

الف- عین الیقین              ب- علم الیقین              ج- حق الیقین              د- دانایی موثر

    
27- انسان شامل چند بخش است؟     

الف- صورآشکار                 ب- صور پنهان            ج- صور آشکاروپنهان          د- جسم و روح     

       
28- نشانه نفس چیست؟

الف- آگاهی                     ب- ناشناخته ها           ج- دانایی                        د- خواسته           

        
29- خواسته همانند چیست؟

الف- دانه یا هسته گیاه        ب- بستر مناسب          ج- کود مناسب                 د- آبیاری گیاه    

           
30- منشاء حرکت و تحرک در انسان کدام است؟

الف- عقل                       ب- تفکر                   ج- حس                          د- نفس      


31- تعریف دانایی چیست؟

الف- قدرت تشخیص ماهیت عقل در هر لباس و هر شکلی

ب- قدرت تشخیص ماهیت حس ها در هر لباس و هر شکلی

ج- قدرت تشخیص ماهیت خواسته ها در هر لباس و هر شکلی

د-قدرت تشخیص ماهیت ذهن ها در هر لباس و هر شکلی    

        
32- تفکر توسط چه قسمتی از صور پنهان صورت می گیرد؟

الف- نفس             ب- عقل                  ج- حس                      د- آرشیو      

          
33- تفاوت بین دانایی و دانایی موثر چیست؟

الف) در قدرت عمل     ب) در قدرت تشخیص     ج) در قدرت تفکر       د) هرسه مورد

          
34- مراتب دانایی را به ترتیب نام ببرید:

الف ) علم الیقین    عین الیقین      حق الیقین

ب) علم الیقین        حق الیقین     عین الیقین

ج)عین الیقین        علم الیقین       حق الیقین

د) عین الیقین        حق الیقین         علم الیقین    

          
35- تجریبات دیگران چگونه در اختیار ما قرار می گیرد؟

الف ) در قالب تفکر     ب) در قالب تجربه      ج) در قالب آموزش     د) هر سه   

            
36- جمله آن کس که  دو روزش یکسان باشد متضرر شده است از کیست ؟


الف) مهندس دژاکام     ب)حضرت محمد      ج)حضرت علی (ع)               د) هیچکدام           

        
 37- برای به تعادل رسیدن جهان بینی چه مدت وقت لازم است؟

الف) 11ماه                   ب)نا محدود          ج) غیرقابل پیش بینی       د)8ماه   

         
 38- در مقوله جهان بینی  با چه مفاهیمی سرکار داریم ؟

الف) مبدا و مقصد مسیر حرکت           ب) جسم روان جهان بینی

ج) جهان بینی درون و بیرون                 د)سفر اول و دوم   

        
 39- در کدام مرحله از نفس انسان دست به اعمالی می زند که درستی و نادرستی آن برایش قابل تشخیص نیست؟

الف) لوامه                    ب)اماره               ج) مطمئنه                  د) گزینه الف و ج  
         

 40- حس معادل چیست؟

الف) عقل                      ب) پول                    ج ) نیرو                               د)عشق  

          
 41- تمایل یا عدم تمایل ما برای انجام کارها، برقراری ارتباط، با.............ارتباط نزدیک و عمیقی دارد.

الف) عقل     ب) حس    ج)دانایی        د)جهان بینی    

         
 42- انفجار سلولی چگونه در انسان پدیدار می شود ؟

الف) توقف دانایی         ب) رشد نا متعادل مثلث درمان     ج) رسیدن به دانایی موثر

د) قوی شدن حس در انسان بدون اینکه ظرفیت لازم در آنها به وجود آمده باشد.

          
43- عقل در تکامل مانند ماشین تابع.........است و ..........اولین شروع بکارگیری قوه عقل است.

الف) خود-نفس       ب)حس-خواسته                ج) خود –حس         د)حس -حرکت       


(سوالات سی دی تشخیص) 

1-هدف غائی از دنبال کردن درسها و بحثهای جهانبینی چیست؟

الف)رسیدن به قله رفیع انسانیت

ب)رسیدن به رهایی

ج) عالم شدن

د)چگونه زیستن 

2)هیچ چیز در دنیا نیست مگر در ...... باشد.

الف) خواب     ب)حس    ج)اندیشه      د) الف و ب


3- علت پوکی استخوان در افراد مختلف چیست؟

الف)عدم استفاده از چربی های حیوانی

ب)عدم استفاده از فسفر

ج) کمبود آفتاب

د)همه موارد

4- انسان زمانی تشخیص نمیدهد که............ نداشته باشد.

الف)عشق         ب) معیار           ج)امید        د) تفکر مثبت

5-زمانی که انسان به فرمان عقل و مرحله شو، شود رسیدخمیر مایه ای که همه چیز توسط آن ساخته میشود، چیست؟

الف) محبت     ب) حس         ج)تفکر و تعقل        د)همه موارد


طراح سوالات آزمون: کمک راهنما، همسفر مانا

منابع آزمون هفته آینده: جزوه جهان بینی(2)+سی دی موج وذره

تایپ: همسفر سحر
منبع: وبلاگ همسفران شیخ بهایی

[ پنجشنبه 3 اسفند 1396 ] [ 12:13 ب.ظ ] [ همسفر سحر ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ


خداوندا؛ ما در پی هم روان شده‌ایم تا بدانیم آنچه نمی‌دانیم، از هستی و نیستی، خداوندا؛ تاریکی‌ها را تجربه نموده‌ایم، ما را با روشنایی‌ها آشنا گردان تا به فرمان عقل نزدیک شویم و به مکانی برسیم که از آنجا انشعاب یافته‌ایم.

همسفر، اینجا کنگره 60، مکانی که اگر خواستار آموزش، شناخت خود، رهایی و یافتن راه باشی، آن را خواهی یافت؛

پس بال پروازی باش تا هم پرواز را بیاموزی، هم اوج گرفتن را در بیکرانه آسمان و در نهایت عشق را ...

از عشق چه بگویم که عشق؛ به ظاهر سوختن است، اما نه برای خاکستر شدن؛ بلکه برای تبدیل شدن به نور، برای رسیدن، برای فهمیدن، برای زیستن و برای عشق ورزیدن ...

امواج عشق در همه جا موج میزند، کافی است دستت را دراز کنی؛ اگر دستت خالی از کینه، نفرت، حسا دت و انتقام جویی باشد، عشق در دستان تو قرار دارد.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب